องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสี
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
account_box ฝ่ายบริหาร
(นายดวง คนมีศิลป์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
โทร : 097-3157117
(นายสมชาย ภูมิวงษ์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
โทร : 082-8351455
(นายยอดรัก พรหมดี)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
โทร : 080-7591826
(นายจีระศักดิ์ พ่อพรม)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
โทร : 087-8705284