messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก info_outline ข้อมูลการติดต่อ
account_box ฝ่ายบริหาร
(นายดวง คนมีศิลป์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
โทร : 097-3157117
(นายสมชาย ภูมิวงษ์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
โทร : 082-8351455
(นายยอดรัก พรหมดี)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
โทร : 080-7591826
(นายจีระศักดิ์ พ่อพรม)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
โทร : 087-8705284
account_box ฝ่ายสภา
(นายนิยม คนครอง)
ประธาน สภา อบต.โคกสี
โทร : 081-0523677
(นายสุนทร จันทร์ไตรัต)
รองประธานสภา อบต.โคกสี
โทร : 080-0011697
(นายสมจิตร วงศาไชย)
เลขาสภา อบต.โคกสี
โทร : 064-2497206
(นายสมัย เชื้อสาทุม)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๓
โทร : 061-0518259
(นายอำพร วังทะพันธ์)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๔
โทร : 084-7869471
(นายวรรณชัย ชุมปลา)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๖
โทร : 063-8388229
(นายนาลอน เสนาคำ)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๗
โทร : 092-4598310
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นายสมคิด อุทัยวัฒน์)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี
โทร : 085-7421916
(นายสมคิด อุทัยวัฒน์)
รองปลัด อบต.โคกสี
โทร : 085-7421916
(นายรัฐกร นันชนะ)
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 064-3397161
(นางสาวพนิดา พ่อชมภู)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 095-4926141
(นายวันชัย บัวสอน)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 088-5659967
(นางสาวแก้วตา ลุนงามหาร)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 061-2097948
account_box สำนักปลัด
(นายรัฐกร นันชนะ)
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 042-199773
(นายรัฐกร นันชนะ)
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
โทร : 042-199773
(นางสาวนิตยา วงค์คำจันทร์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
โทร : 042-199773
(นางกิ่งดาว มีบุญ)
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
โทร : 042-199773
(นายสิทธิชัย ศรีเมือง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
โทร : 042-199773
(นายนที คัตถาวร)
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
โทร : 042-199773
(นายทองปอน สุดหล้า)
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 042-199773
(นายวิษณุ สีแสง)
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
โทร : 042-199773
(นายวันชัย พรมพ่อ)
นักการภารโรง
โทร : 042-199773
(นายวรารมย์กร คำกลอนลือชา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 042-199773
(นางสาวพรเพชร คนครอง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 042-199773
(นางสาวชลดา พุธโก)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 042-199773
account_box กองคลัง
(นางสาวพนิดา พ่อชมภู)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 042-199773
(ว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชี
(นางสาวดวงจันทร์ มูลเมือง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฎิบัติงาน
โทร : 042-199773
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายพงศ์ปณต มีบุญ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 042-199773
(นายวุฒิชัย หาญมนตรี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 042-199773
(นางสาววิไลรัตน์ เพิงกุณา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 042-199773
(นางสาวศิริพร เชื้อสาทุม)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 042-199773
(นางสาวภาวรินทร์ จันทร์ไตรัต)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 042-199773
(นายวัชระ ธ.น.น้อย)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 042-199773
account_box กองช่าง
(นายวันชัย บัวสอน)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 088-5659967
(ว่าง)
นายช่างไฟฟ้า
(ว่าง)
นายช่างโยธา
(นางสาวลักขณา พ่อท้าว)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 042-199773
(นายเอนกพงศ์ มีพรม)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 042-199773
(นางสาวนัฐธิดา คนครอง)
ผุ้ช่ายนายช่างโยธา
โทร : 042-199773
(นายหวัง พ่อโคตร)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 042-199773
(นายพิทยา ลาดบาศรี)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 042-199773
(นายเทวรรณ์ ไชยศรี)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 042-199773
account_box กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม
(นางสาวแก้วตา ลุนงามหาร)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 042-199773
(ว่าง)
นักวิชาการศึกษา
(นางพิดสมัย แสนสุภา)
ครู
โทร : 086-1237209
(นางปาริชาติ เทพทุมมี)
ครู
โทร : 063-8043642
(นางนอง พ่อศรีชา)
ครู
โทร : 084-7937377
(นางราตรี สังชาดี)
ครู
โทร : 092-5378255
(นางศิริรัตน์ เสนาจันทร์)
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร : 062-1960244
(นางสาววาสนา พ่อโคตร)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
โทร : 091-3621120
(นางสาวกัญญาณัฐ พรหมคนซื่อ)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 042-199773