info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี 82 หมู่ 1 ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 48130 โทร. 042-199773


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 104
account_box ฝ่ายบริหาร
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
(ว่าง)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
(ว่าง)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
(ว่าง)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
(ว่าง)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
(ว่าง)
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
(ว่าง)
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
account_box ฝ่ายสภา
(ว่าง)
ประธาน สภา อบต.โคกสี
(ว่าง)
ประธาน สภา อบต.โคกสี
(ว่าง)
รองประธานสภา อบต.โคกสี
(ว่าง)
รองประธานสภา อบต.โคกสี
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๑
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๑
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๒
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๒
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๓
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๓
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๔
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๔
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๕
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๕
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๖
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๖
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๗
(ว่าง)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๗
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี
โทร : 042-199773
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี
โทร : 042-199773
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี
โทร : 0-4219-9773
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี
โทร : 0-4219-9773
(นายรัฐกร นันชนะ)
นักทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 042-199773
(นายรัฐกร นันชนะ)
นักทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

โทร : 042-199773
(น.ส.แก้วตา ลุนงามหาร)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 042-199773
(น.ส.แก้วตา ลุนงามหาร)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : 042-199773
(นายนิติการณ์ ยะจันโท)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0-4219-9773
(นายนิติการณ์ ยะจันโท)
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 0-4219-9773
(น.ส.แก้วตา ลุนงามหาร)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 0-4219-9773
(น.ส.แก้วตา ลุนงามหาร)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

โทร : 0-4219-9773
account_box สำนักปลัด
(นายรัฐกร นันชนะ)
นักทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 042-199773
(นายรัฐกร นันชนะ)
นักทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 042-199773
(นายรัฐกร นันชนะ)
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-4219-9773
(นายรัฐกร นันชนะ)
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-4219-9773
(นางสาวนิตยา วงค์คำจันทร์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0-4219-9773
(นางสาวนิตยา วงค์คำจันทร์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0-4219-9773
(นางกิ่งดาว มีบุญ)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 0-4219-9773
(นางกิ่งดาว มีบุญ)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 0-4219-9773
(นายสิทธิชัย ศรีเมือง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 0-4219-9773
(นายสิทธิชัย ศรีเมือง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 0-4219-9773
(นางสาวรุ่งนภา ชุมปลา)
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
โทร : 0810559322
(นางสาวรุ่งนภา ชุมปลา)
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
โทร : 0810559322
(นายทองปอน สุดหล้า)
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0-4219-9773
(นายทองปอน สุดหล้า)
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0-4219-9773
(นายวิษณุ สีแสง)
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
โทร : 0-4219-9773
(นายวิษณุ สีแสง)
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
โทร : 0-4219-9773
(นายวันชัย พรมพ่อ)
นักการภารโรง
โทร : 0-4219-9773
(นายวันชัย พรมพ่อ)
นักการภารโรง
โทร : 0-4219-9773
(นายวรารมย์กร คำกลอนลือชา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 0-4219-9773
(นายวรารมย์กร คำกลอนลือชา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 0-4219-9773
(นางสาวพรเพชร คนครอง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวพรเพชร คนครอง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวพรพิมล ปู่บุตรชา)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาวพรพิมล ปู่บุตรชา)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
account_box กองคลัง
(น.ส.แก้วตา ลุนงามหาร)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 042-199773
(น.ส.แก้วตา ลุนงามหาร)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 042-199773
(นายอนุรักษ์ นาคะอินทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 0-4219-9773
(นายอนุรักษ์ นาคะอินทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 0-4219-9773
(นางสาวรุ่งนภา ชุมปลา)
เจ้าพนักงานธุรการรักษาราชการแทนเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฎิบัติงาน
โทร : 0-4219-9773
(นางสาวรุ่งนภา ชุมปลา)
เจ้าพนักงานธุรการรักษาราชการแทนเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฎิบัติงาน

โทร : 0-4219-9773
(นายอนุรักษ์ นาคะอินทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทนเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
โทร : 0-4219-9773
(นายอนุรักษ์ นาคะอินทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการรักษาราชการแทนเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

โทร : 0-4219-9773
(นายพงศ์ปณต มีบุญ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0-4219-9773
(นายพงศ์ปณต มีบุญ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โทร : 0-4219-9773
(นายวุฒิชัย หาญมนตรี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 0-4219-9773
(นายวุฒิชัย หาญมนตรี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

โทร : 0-4219-9773
(นางสาววิไลรัตน์ เพิงกุณา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 0-4219-9773
(นางสาววิไลรัตน์ เพิงกุณา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

โทร : 0-4219-9773
(นางสาวศิริพร เชื้อสาทุม)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 0-4219-9773
(นางสาวศิริพร เชื้อสาทุม)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

โทร : 0-4219-9773
(นางสาวนิชาวรรณ ชาศรี)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 0-4219-9773
(นางสาวนิชาวรรณ ชาศรี)
พนักงานจ้างเหมาบริการ

โทร : 0-4219-9773
(นางสาวภาวรินทร์ จันทร์ไตรัต)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 0-4219-9773
(นางสาวภาวรินทร์ จันทร์ไตรัต)
พนักงานจ้างเหมาบริการ

โทร : 0-4219-9773
(นายวัชระ ธ.น.น้อย)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 0-4219-9773
(นายวัชระ ธ.น.น้อย)
พนักงานจ้างเหมาบริการ

โทร : 0-4219-9773
(นายเทวรรณ์ ไชยศรี)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 0-4219-9773
(นายเทวรรณ์ ไชยศรี)
พนักงานจ้างเหมาบริการ

โทร : 0-4219-9773
account_box กองช่าง
(นายนิติการณ์ ยะจันโท)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0-4219-9773
(นายนิติการณ์ ยะจันโท)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0-4219-9773
(นายนที คัตถาวร)
นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน
โทร : 0-4219-9773
(นายนที คัตถาวร)
นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน
โทร : 0-4219-9773
(น.ส.ลักขณา พ่อท้าว)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0-4219-9773
(น.ส.ลักขณา พ่อท้าว)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โทร : 0-4219-9773
(นายเอนกพงศ์ มีพรม)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 0-4219-9773
(นายเอนกพงศ์ มีพรม)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

โทร : 0-4219-9773
(นายหวัง พ่อโคตร)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 0-4219-9773
(นายหวัง พ่อโคตร)
พนักงานจ้างเหมาบริการ

โทร : 0-4219-9773
(นายพิทยา ลาดบาศรี)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 0-4219-9773
(นายพิทยา ลาดบาศรี)
พนักงานจ้างเหมาบริการ

โทร : 0-4219-9773
account_box กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม
(น.ส.แก้วตา ลุนงามหาร)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 0-4219-9773
(น.ส.แก้วตา ลุนงามหาร)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 0-4219-9773
(ว่าง)
นักวิชาการศึกษา
(ว่าง)
นักวิชาการศึกษา
(นางพิดสมัย แสนสุภา)
ครู
โทร : 0-4219-9773
(นางพิดสมัย แสนสุภา)
ครู

โทร : 0-4219-9773
(นางปาริชาติ เทพทุมมี)
ครู
โทร : 0-4219-9773
(นางปาริชาติ เทพทุมมี)
ครู

โทร : 0-4219-9773
(นางนอง พ่อศรีชา)
ครู
โทร : 0-4219-9773
(นางนอง พ่อศรีชา)
ครู

โทร : 0-4219-9773
(นางราตรี สังชาดี)
ครู
โทร : 0-4219-9773
(นางราตรี สังชาดี)
ครู

โทร : 0-4219-9773
(นางศิริรัตน์ เสนาจันทร์)
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร : 0-4219-9773
(นางศิริรัตน์ เสนาจันทร์)
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โทร : 0-4219-9773
(น.ส.วาสนา พ่อโคตร)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0-4219-9773
(น.ส.วาสนา พ่อโคตร)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

โทร : 0-4219-9773
(นางสาวกัญญาณัฐ พรหมคนซื่อ)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 0-4219-9773
(นางสาวกัญญาณัฐ พรหมคนซื่อ)
พนักงานจ้างเหมาบริการ

โทร : 0-4219-9773
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
ลิงค์น่าสนใจ