ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม โทร. 042-199773
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 135
เดือนนี้ 3,554
เดือนที่แล้ว 6,706
ทั้งหมด 30,259

account_box ฝ่ายบริหาร
(นายดวง คนมีศิลป์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
โทร : 0-4219-9773
(นายดวง คนมีศิลป์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
โทร : 0-4219-9773
(นายยอดรัก พรหมดี)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
โทร : 0-4219-9773
(นายยอดรัก พรหมดี)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
โทร : 0-4219-9773
(นายจีระศักดิ์ พ่อพรม)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
โทร : 0-4219-9773
(นายจีระศักดิ์ พ่อพรม)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี
โทร : 0-4219-9773
account_box ฝ่ายสภา
(นายสีไว พ่อพรม)
ประธาน สภา อบต.โคกสี
โทร : 0-4219-9773
(นายสีไว พ่อพรม)
ประธาน สภา อบต.โคกสี
โทร : 0-4219-9773
(นายเวตร ชุมปลา)
รองประธานสภา อบต.โคกสี
โทร : 0-4219-9773
(นายเวตร ชุมปลา)
รองประธานสภา อบต.โคกสี
โทร : 0-4219-9773
(นายสมชาย ภูมิวงษ์)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๑
โทร : 0-4219-9773
(นายสมชาย ภูมิวงษ์)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๑

โทร : 0-4219-9773
(นายกมล วงค์ศรีชา)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๒
โทร : 0-4219-9773
(นายกมล วงค์ศรีชา)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๒

โทร : 0-4219-9773
(นายสมัย เชื้อสาทุม)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๓
โทร : 0-4219-9773
(นายสมัย เชื้อสาทุม)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๓

โทร : 0-4219-9773
(นายสัมมา เชื้อคำเพ็ง)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๓
โทร : 0-4219-9773
(นายสัมมา เชื้อคำเพ็ง)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๓

โทร : 0-4219-9773
(นายธีรยุทธ์ สังชาดี)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๔
โทร : 0-4219-9773
(นายธีรยุทธ์ สังชาดี)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๔

โทร : 0-4219-9773
(นายหมอน อัคฮาด)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๔
โทร : 0-4219-9773
(นายหมอน อัคฮาด)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๔

โทร : 0-4219-9773
(นายวิเชฐ อินปากดี)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๕
โทร : 0-4219-9773
(นายวิเชฐ อินปากดี)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๕

โทร : 0-4219-9773
(นายบุญมา คนครอง)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๖
โทร : 0-4219-9773
(นายบุญมา คนครอง)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๖

โทร : 0-4219-9773
(นายบุญสนอง นักบุญ)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๖
โทร : 0-4219-9773
(นายบุญสนอง นักบุญ)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๖

โทร : 0-4219-9773
(นายฉลอง ดอนสาลี)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๗
โทร : 0-4219-9773
(นายฉลอง ดอนสาลี)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๗

โทร : 0-4219-9773
(นายสถาน เสนาคำ)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๗
โทร : 0-4219-9773
(นายสถาน เสนาคำ)
สมาชิกสภา อบต. โคกสี หมู่.๗

โทร : 0-4219-9773
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี
โทร : 042-199773
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี
โทร : 042-199773
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี
โทร : 0-4219-9773
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี
โทร : 0-4219-9773
(นายรัฐกร นันชนะ)
นักทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 042-199775
(นายรัฐกร นันชนะ)
นักทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

โทร : 042-199775
(น.ส.แก้วตา ลุนงามหาร)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 042-199775
(น.ส.แก้วตา ลุนงามหาร)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

โทร : 042-199775
(นายนิติการณ์ ยะจันโท)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0-4219-9773
(นายนิติการณ์ ยะจันโท)
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร : 0-4219-9773
(น.ส.แก้วตา ลุนงามหาร)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 0-4219-9773
(น.ส.แก้วตา ลุนงามหาร)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

โทร : 0-4219-9773
account_box สำนักปลัด
(นายรัฐกร นันชนะ)
นักทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 042-199775
(นายรัฐกร นันชนะ)
นักทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 042-199775
(นายรัฐกร นันชนะ)
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-4219-9773
(นายรัฐกร นันชนะ)
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-4219-9773
(นางสาวนิตยา วงค์คำจันทร์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0-4219-9773
(นางสาวนิตยา วงค์คำจันทร์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0-4219-9773
(นางกิ่งดาว มีบุญ)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 0-4219-9773
(นางกิ่งดาว มีบุญ)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 0-4219-9773
(นายสิทธิชัย ศรีเมือง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 0-4219-9773
(นายสิทธิชัย ศรีเมือง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 0-4219-9773
(นายทองปอน สุดหล้า)
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0-4219-9773
(นายทองปอน สุดหล้า)
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0-4219-9773
(นายวิษณุ สีแสง)
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
โทร : 0-4219-9773
(นายวิษณุ สีแสง)
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
โทร : 0-4219-9773
(นายวันชัย พรมพ่อ)
นักการภารโรง
โทร : 0-4219-9773
(นายวันชัย พรมพ่อ)
นักการภารโรง
โทร : 0-4219-9773
(นางสาวพรเพชร คนครอง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวพรเพชร คนครอง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายวรารมย์กร คำกลอนลือชา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 0-4219-9773
(นายวรารมย์กร คำกลอนลือชา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 0-4219-9773
(นางสาวพรพิมล ปู่บุตรชา)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาวพรพิมล ปู่บุตรชา)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
account_box กองคลัง
(น.ส.แก้วตา ลุนงามหาร)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 042-199775
(น.ส.แก้วตา ลุนงามหาร)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 042-199775
(นายอนุรักษ์ นาคะอินทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 0-4219-9773
(นายอนุรักษ์ นาคะอินทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 0-4219-9773
(นางสาวรุ่งนภา ชุมปลา)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฎิบัติงาน
โทร : 0-4219-9773
(นางสาวรุ่งนภา ชุมปลา)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฎิบัติงาน

โทร : 0-4219-9773
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
(นายพงศ์ปณต มีบุญ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0-4219-9773
(นายพงศ์ปณต มีบุญ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โทร : 0-4219-9773
(นายวุฒิชัย หาญมนตรี)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
โทร : 0-4219-9773
(นายวุฒิชัย หาญมนตรี)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

โทร : 0-4219-9773
(นางสาววิไลรัตน์ เพิงกุณา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 0-4219-9773
(นางสาววิไลรัตน์ เพิงกุณา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

โทร : 0-4219-9773
(นางสาวศิริพร เชื้อสาทุม)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 0-4219-9773
(นางสาวศิริพร เชื้อสาทุม)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

โทร : 0-4219-9773
(นางสาวนิชาวรรณ ชาศรี)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 0-4219-9773
(นางสาวนิชาวรรณ ชาศรี)
พนักงานจ้างเหมาบริการ

โทร : 0-4219-9773
(นางสาวลลิตา กรรัตน์)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 0-4219-9773
(นางสาวลลิตา กรรัตน์)
พนักงานจ้างเหมาบริการ

โทร : 0-4219-9773
(นายวัชระ ธ.น.น้อย)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 0-4219-9773
(นายวัชระ ธ.น.น้อย)
พนักงานจ้างเหมาบริการ

โทร : 0-4219-9773
(นายเทวรรณ์ ไชยศรี)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 0-4219-9773
(นายเทวรรณ์ ไชยศรี)
พนักงานจ้างเหมาบริการ

โทร : 0-4219-9773
account_box กองช่าง
(นายนิติการณ์ ยะจันโท)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0-4219-9773
(นายนิติการณ์ ยะจันโท)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0-4219-9773
(น.ส.ลักขณา พ่อท้าว)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0-4219-9773
(น.ส.ลักขณา พ่อท้าว)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 0-4219-9773
(นายเอนกพงศ์ มีพรม)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 0-4219-9773
(นายเอนกพงศ์ มีพรม)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 0-4219-9773
(นายหวัง พ่อโคตร)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 0-4219-9773
(นายหวัง พ่อโคตร)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 0-4219-9773
(นายพิทยา ลาดบาศรี)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 0-4219-9773
(นายพิทยา ลาดบาศรี)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 0-4219-9773
account_box กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม
(น.ส.แก้วตา ลุนงามหาร)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 0-4219-9773
(น.ส.แก้วตา ลุนงามหาร)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 0-4219-9773
(ว่าง)
นักวิชาการศึกษา
(ว่าง)
นักวิชาการศึกษา
(นางพิดสมัย แสนสุภา)
ครู
โทร : 0-4219-9773
(นางพิดสมัย แสนสุภา)
ครู

โทร : 0-4219-9773
(นางปาริชาติ เทพทุมมี)
ครู
โทร : 0-4219-9773
(นางปาริชาติ เทพทุมมี)
ครู

โทร : 0-4219-9773
(นางนอง พ่อศรีชา)
ครู
โทร : 0-4219-9773
(นางนอง พ่อศรีชา)
ครู

โทร : 0-4219-9773
(นางราตรี สังชาดี)
ครู
โทร : 0-4219-9773
(นางราตรี สังชาดี)
ครู

โทร : 0-4219-9773
(นางศิริรัตน์ เสนาจันทร์)
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร : 0-4219-9773
(นางศิริรัตน์ เสนาจันทร์)
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โทร : 0-4219-9773
(น.ส.วาสนา พ่อโคตร)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 0-4219-9773
(น.ส.วาสนา พ่อโคตร)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

โทร : 0-4219-9773
(นางสาวกัญญาณัฐ พรหมคนซื่อ)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 0-4219-9773
(นางสาวกัญญาณัฐ พรหมคนซื่อ)
พนักงานจ้างเหมาบริการ

โทร : 0-4219-9773
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายดวง คนมีศิลป์)
นายก อบต.โคกสี
โทร : 042-199775
(นายดวง คนมีศิลป์)
นายก อบต.โคกสี
โทร : 042-199775
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี
โทร : 042-199775
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี
โทร : 042-199775
ลิงค์น่าสนใจ