info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี 82 หมู่ 1 ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 48130 โทร. 042-199773


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 60
play_arrow จัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ราคากลางโครงการวางท่อเมนประปา จากบ้านนายอุดม - ป่าช้าโพนทอง หมู่ 3 บ้านโนนฮัง poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview224
insert_drive_file ราคากลางโครงการขยายเขตประปา จากโคกสี - คุ้มสามขา หมู่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview203
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อเมนประปา จากปากทางข้างวัด - นานายอ่าง หมู่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview207
insert_drive_file ราคากลางซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณรอบวัด (นอกรั้ววัด) ม.4 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview216
insert_drive_file ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับตากวัตถุดิบ บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview219

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ grade
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี grade
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทั้ง 3 แห่ง กรณีพิเศษ 19 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี เรื่อง งดการจัดโครงการส่งเสริมประเพณีหล่อเทียนพรรษาตำบลโคกสี ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30

play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview189

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
ลิงค์น่าสนใจ