info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี 82 หมู่ 1 ตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 48130 โทร. 042-199773


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 145
account_box สำนักปลัด
(นายรัฐกร นันชนะ)
นักทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 042-199773
(นายรัฐกร นันชนะ)
นักทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 042-199773
(นายรัฐกร นันชนะ)
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-4219-9773
(นายรัฐกร นันชนะ)
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 0-4219-9773
(นางสาวนิตยา วงค์คำจันทร์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0-4219-9773
(นางสาวนิตยา วงค์คำจันทร์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 0-4219-9773
(นางกิ่งดาว มีบุญ)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 0-4219-9773
(นางกิ่งดาว มีบุญ)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 0-4219-9773
(นายสิทธิชัย ศรีเมือง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 0-4219-9773
(นายสิทธิชัย ศรีเมือง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 0-4219-9773
(นางสาวรุ่งนภา ชุมปลา)
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
โทร : 0810559322
(นางสาวรุ่งนภา ชุมปลา)
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
โทร : 0810559322
(นายทองปอน สุดหล้า)
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0-4219-9773
(นายทองปอน สุดหล้า)
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 0-4219-9773
(นายวิษณุ สีแสง)
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
โทร : 0-4219-9773
(นายวิษณุ สีแสง)
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
โทร : 0-4219-9773
(นายวันชัย พรมพ่อ)
นักการภารโรง
โทร : 0-4219-9773
(นายวันชัย พรมพ่อ)
นักการภารโรง
โทร : 0-4219-9773
(นายวรารมย์กร คำกลอนลือชา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 0-4219-9773
(นายวรารมย์กร คำกลอนลือชา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 0-4219-9773
(นางสาวพรเพชร คนครอง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวพรเพชร คนครอง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวพรพิมล ปู่บุตรชา)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(นางสาวพรพิมล ปู่บุตรชา)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
ลิงค์น่าสนใจ