ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวัน KICK – OFF เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 [19 พฤษภาคม 2565]
ปลูกต้นไม้ [19 พฤษภาคม 2565]
โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน" ประจำปี 2565 [3 พฤษภาคม 2565]
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการเกษตรจังหวัดนครพนม ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและส่งเสริมอาชีพในชุมชนพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์... [25 มีนาคม 2565]
ท่าน ส.ส.ชวลิต วิชยสุทธิ์ พร้อมคณะได้มามอบโถส้วมให้กับผู้สูงอายุและคนพิการ [14 มีนาคม 2565]
โครงการกำจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน" ประจำปี 2565 [10 มีนาคม 2565]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี [9 กุมภาพันธ์ 2565]
การประชุมประชาคมการยุบรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน และประชาชน ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565 วัน อังคาร ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี... [8 กุมภาพันธ์ 2565]
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [19 พฤศจิกายน 2564]
สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี มอบถุงยังชีพ (กล่องความห่วงใย) ให้ผู้คนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) [5 พฤศจิกายน 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 43 รายการ) 1 2 3 4 5