องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสี
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
account_box กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม
(นางสาวแก้วตา ลุนงามหาร)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 042-199773
(นางสาวเบญจมินทร์ อินทรสุข)
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
โทร : 042-199773
(นางพิดสมัย แสนสุภา)
ครู
โทร : 086-1237209
(นางปาริชาติ เทพทุมมี)
ครู
โทร : 063-8043642
(นางนอง พ่อศรีชา)
ครู
โทร : 084-7937377
(นางราตรี สังชาดี)
ครู
โทร : 092-5378255
(นางศิริรัตน์ เสนาจันทร์)
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โทร : 062-1960244
(นางสาววาสนา พ่อโคตร)
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
โทร : 091-3621120
(นางสาวกัญญาณัฐ พรหมคนซื่อ)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 042-199773