องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสี
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นายสมคิด อุทัยวัฒน์)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี
โทร : 085-7421916
(นายสมคิด อุทัยวัฒน์)
รองปลัด อบต.โคกสี
โทร : 085-7421916
(นายรัฐกร นันชนะ)
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 064-3397161
(นางสาวพนิดา พ่อชมภู)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 095-4926141
(นายนิติการณ์ ยะจันโท)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 089-8402584
(นางสาวแก้วตา ลุนงามหาร)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 061-2097948