ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
(นายอภิศักดิ์ โทอาสา)
รองปลัด อบต.โคกสี
โทร : 087-8241642
(นายรัฐกร นันชนะ)
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 042-199773
(น.ส.แก้วตา ลุนงามหาร)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 042-199773
(นายนิติการณ์ ยะจันโท)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 042-199773
(น.ส.แก้วตา ลุนงามหาร)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 042-199773