ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
account_box กองคลัง
(น.ส.แก้วตา ลุนงามหาร)
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 042-199773
(นายอนุรักษ์ นาคะอินทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
โทร : 042-199773
(นางสาวดวงจันทร์ มูลเมือง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฎิบัติงาน
โทร : 042-199773
(นายอนุรักษ์ นาคะอินทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
โทร : 042-199773
(นายพงศ์ปณต มีบุญ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 042-199773
(นายวุฒิชัย หาญมนตรี)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 042-199773
(นางสาววิไลรัตน์ เพิงกุณา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 042-199773
(นางสาวศิริพร เชื้อสาทุม)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 042-199773
(นางสาวนิชาวรรณ ชาศรี)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 042-199773
(นางสาวภาวรินทร์ จันทร์ไตรัต)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 042-199773
(นายวัชระ ธ.น.น้อย)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 042-199773
(นายเทวรรณ์ ไชยศรี)
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 042-199773