messager

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสี
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ (ถาม-ตอบ) Q&A
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

รายละเอียดการสอบถาม ผู้สอบถาม คำตอบจากเจ้าหน้าที่
ขอสอบถามเกี่ยวกับการติดตั้งมิเตอร์น้ำประปามีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะ (05 เมษายน 2567) - ขั้นตอนการขอใช้น้ำประปา ขั้นตอนที่ 1 จัดเตรียมเอกสารต่อไปนี้ 1. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 3. แผนที่โดยสังเขป จำนวน 1 ฉบับ 4. สำเนาโฉนดที่ดิน จำนวน 1 ฉบับ ขั้นตอนที่ 2 ให้ประชาชนเดินทางมาติดต่อยื่นคำร้องกับเจ้าหน้าที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี ขั้นตอนที่ 3 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร/เสนอคำร้อง ประมาณ 30 นาที (หากเอกสารไม่ครบเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ประชาชนเพิ่มเติมเอกสารให้ครบถ้วน) ขั้นตอนที่ 4 พิจารณาและทำการอนุมัติ ขั้นตอนที่ 5 ประชาชนชำระค่าธรรมเนียม ขั้นตอนที่ 6 เจ้าหน้าที่งานประปาออกติดตั้งมาตรวัดน้ำ ภายใน 2 วัน
ขอสอบถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนผู้สูงอายุ ต้องเกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ เดือน พ.ศ. อะไร จึงจะสามารถลงทะเบียนได้ครับ (27 มีนาคม 2567) - รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 1. เกิดวันที่ 2 กันยายน - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2505 2. เกิดวันที่ 1 มกราคม - 1 กันยายน พ.ศ. 2506 ค่ะ
ตอบคำถามแล้ว 2 คำถาม

ตั้งคำถามใหม่

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code: