messager

องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสี
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
play_arrow หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
find_in_page การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
หลักเณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
การกำหนดจำนวนวันลาและการมาทำงานสาย ในการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูหรือพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล พ. poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงของพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1