ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการทั่วไป สำนักปลัด ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง