ชื่อเรื่อง : ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า,เข็ม,และไซริงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง