ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง