ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาจัดสถานที่ ตามโครงการรณรงค์เฝ้าระวังเหตุสาธารณภัย ช่วงสงกรานต์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง