ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการ เพื่อดูแลกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง