ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายบอร์ดเบอร์ขีดคะแนน (เลือกตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง