ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง