ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง