องค์การบริหารส่วนตำบล
โคกสี
อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
info การดำเนินการข้อร้องทุกข์/ร้องเรียนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์

ทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน

หลักฐานการรายงานผลให้ทราบภายใน 15 วัน

มีเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น